Nurse Practitioners

Mrs Nicky Horne (f)

Advanced Nurse Practitioner

Mr Nic Moore (m)
Miss Rachael Perrin (m)

Nurses

Jane Ford

Mae nyrsys practis yn nyrsys cymwysedig a chofrestredig. Gallant helpu gyda materion iechyd fel cynllunio teulu, cyngor ar fyw'n iach, gwiriadau pwysedd gwaed a gorchuddion. Mae'r nyrsys practis yn cynnal clinigau ar gyfer cyflyrau iechyd hirdymor fel asthma neu ddiabetes, clinigau mân anhwylderau ac maent yn cynnig profion ceg y groth.

Practice nurses are qualified and registered nurses. They can help with health issues such as family planning, healthy living, blood pressure checks and dressings. The practice nurses run clinics for long-term health conditions such as asthma or diabetes, minor ailment clinics and carry out cervical smears.

Mary Cox
Mr Bryn Williams (m)
Practice nurses are qualified and registered nurses. They can help with health issues such as family planning, healthy living advice, blood pressure checks and dressings. The practice nurses run clinics for long-term health conditions such as asthma or diabetes, minor ailment clinics and carry out cervical smears.

Healthcare Assistants

Glesni Williams

Mae apwyntiadau gwaed ar gael hyd at 10:30 bob dydd. Mae'n rhaid trefnu apwyntiadau ar gyfer y clinigau hyn. Caiff clinigau INR (monitro clotiau gwaed ar gyfer cleifion ar warfarin) eu cynnal hefyd ar brynhawn dydd Mawrth a bore dydd Gwener, ac mae'n rhaid i'r apwyntiadau hyn gael eu trefnu ymlaen llaw.

Blood appointments are available up to 10:30 daily. Appointments must be made for these clinics. INR (Blood clotting monitoring for patients on warfarin) clinics are also held on Tuesday afternoon and Friday morning, again these appointments must be pre-booked.

Ms Dawn Helsby (f)
NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website