Doctors

Dr Bethan Jones (f)

MBBS

Dr Sandy Stuart (m)

MB CHB

Dr Manon Gruffydd (f)

MB CHB DRCOG MRCGP

Dr Michael Barker (m)

Dr Nina Cakiroglu (f)

MRCGP DRCOG MFFP salaried GP 

Dr Elaine Hampton (f)

salaried GP

Salaried Doctor

Practis Hyfforddi                Training Practice

Practis hyfforddi ydym ni, ac fel arfer mae Cofrestrydd cwbl gymwysedig (weithiau mae dau ohonynt) ar ymlyniad yn y practis. Oherwydd ymrwymiadau mewn rhannau eraill o weithrediad Gwasanaethau Ymarfer Cyffredinol, rydym hefyd yn defnyddio gwasanaethau meddyg locwm o bryd i'w gilydd sy'n gwbl gymwysedig mewn Ymarfer Cyffredinol.

We are a training practice, and there is usually a fully qualified Registrar (sometimes two) attached to the practice. Due to commitments elsewhere in the running of General Practice Services we occasionally use the services of a locum doctor who is fully qualified in General Practice.

Mae meddygon sylfaen 2 yn feddygon cwbl gymwysedig yn eu hail flwyddyn ar ôl graddio ac maent yn treulio pedwar mis mewn gofal cychwynnol. Bydd rhai o'r meddygon hyn yn mynd yn eu blaen i ddod yn feddygon teulu (dyfodol gofal cychwynnol y GIG) ac rydym yn treulio amser yn eu meithrin i'r perwyl hwn. Cânt eu goruchwylio bob amser gan un o feddygon teulu'r practis.

Foundtion 2 doctors are fully qualified doctors in their second year post graduating and spend 4 months in primary care. Some of these doctors will go on to become GP's (the future of NHS primay care) and we spend time nurturing them along these lines.  They are always supervised by one of the practice GP's.

NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website