This website uses cookies to function correctly.
You may delete cookies at any time but doing so may result in some parts of the site not working correctly.

  Clinigau a Gwasanaethau      Clinics & Services

Yn ogystal â meddygfeydd arferol, rydym yn cynnig y clinigau canlynol:

 • Asthma - Mae'r nyrs asthma yn trefnu adolygiadau
 • Diabetes - Yn cael ei drefnu fel arfer gan ein bod yn anfon apwyntiad am wiriadau blynyddol neu chwe mis at y sawl sydd â diabetes
 • Gwiriadau meddygol cleifion newydd ac unigolion iach - trwy drefniant gyda'r nyrs practis neu'r cynorthwyydd gofal iechyd
 • Clinig y Merched - yn cynnig ystod gynhwysfawr o ofal ar gyfer problemau a materion iechyd merched - bob prynhawn dydd Iau
 • Cyn-geni - Wedi'i gynnig gan ein bydwraig sydd ar ymlyniad bob dydd Iau
 • Sytoleg Serfigol - trwy apwyntiad gyda nyrs y practis
 • Imiwneiddio Oedolion a Phlant - trwy apwyntiad gyda nyrs y practis
 • Mân Lawdriniaeth/nitrogen hylifol/serio - naill ai prynhawn dydd Mercher. 
 • Archwiliadau Meddygol Preifat (gyrru, cyflogaeth) - trwy drefniant - Siaradwch â Kara Preston sy'n gweinyddu

Bydd staff ein derbynfa'n falch o roi gwybod i chi am amseroedd, dyddiau ac argaeleddd y sesiynau amrywiol.

In addition to normal routine surgeries we provide the following clinics:

 • Asthma - The asthma nurse arranges reviews
 • Diabetes - Usually organised by us sending our diabetics an appointment for yearly or half yearly checks
 • New Patient and well person medical check-ups - By appointment with the practice nurse or health care assistantLadies Clinic - offering a comprehensive range of care for female health problems and issues 
 • Antenatal - Run by our attached midwife on Thursdays
 • Cervical Cytology - By appointment with the practice nurse
 • Adult and Childhood Immunisations - By appointment with the practice nurse
 • Minor Surgery/liquid nitrogen/cautery - Either Wednesday afternoon. 
 • Private Medicals (driving, employment) - by arrangement - Speak to Kara Preston in administration

Our reception staff will be pleased to advise you of times, days and availability of the various sessions.

Please note that any private work including private prescriptions/medical insurance reports/letters of support is at the discretion of the clinicians of Bron Derw and a fee will be applicable depending on the nature of the request  and if they agree to complete. Please note clinicians do not complete passport/shotgun applications. 

NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website