This website uses cookies to function correctly.
You may delete cookies at any time but doing so may result in some parts of the site not working correctly.

Cofrestru Dros Dro  Temporary Registration

Os byddwch yn sâl tra byddwch oddi cartref neu os nad ydych wedi cofrestru â meddyg ond bod angen i chi weld un, gallwch gael triniaeth frys gan y feddygfa leol am 14 niwrnod. Ar ôl 14 niwrnod, bydd angen i chi gofrestru fel claf dros dro neu glaf parhaol.

Gallwch fod yn gofrestredig fel claf dros dro am hyd at dri mis. Bydd hyn yn caniatáu i chi fod ar restr y practis lleol ac i barhau i fod yn glaf i’ch meddyg teulu parhaol. Ar ôl tri mis, bydd angen i chi ailgofrestru fel claf dros dro neu gofrestru â’r practis hwnnw’n barhaol.

 

I gofrestru fel claf dros dro, y cyfan mae’n rhaid i chi ei wneud yw cysylltu â’r practis lleol rydych yn awyddus i’w ddefnyddio. Nid oes rhaid i bractisau eich derbyn fel claf dros dro ond mae rhwymedigaeth arnynt i gynnig triniaeth frys. Ni allwch gofrestru fel claf dros dro mewn practis yn y dref neu yn yr ardal lle rydych eisoes yn gofrestredig.

If you are ill while away from home or if you are not registered with a doctor but need to see one you can receive emergency treatment from the local GP practice for 14 days. After 14 days you will need to register as a temporary or permanent patient.

You can be registered as a temporary patient for up to three months. This will allow you to be on the local practice list and still remain a patient of your permanent GP. After three months you will have to re-register as a temporary patient or permanently register with that practice.

To register as a temporary patient simply contact the local practice you wish to use. Practices do not have to accept you as a temporary patient although they do have an obligation to offer emergency treatment. You cannot register as a temporary patient at a practice in the town or area where you are already registered.

pdf  Lawrlwythwch y Ffurflen Gofrestru i Breswylydd Dros Dro       Download the Temporary Resident Registration Form

NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website