Pryd fyddwn ni ar gau When We Are Closed

Rhwng 6.30pm ac 8.00am yn ystod dyddiau'r wythnos, dros y penwythnos ac ar wyliau'r banc, mae Gwasanaeth y Tu Allan i Oriau ar gael os bydd angen triniaeth frys arnoch nad yw'n gallu aros hyd nes i'r feddygfa agor nesaf. Y rhif ffôn yw 0300 1235566. Caiff y gwasanaeth ei reoli gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, ac mae wedi'i leoli yn Ysbyty Gwynedd. Gofynnir i gleifion gyfyngu ar ddefnydd o'r Gwasanaeth y Tu Allan i Oriau i achosion brys o salwch difrifol yn unig. Mae'r Ganolfan Triniaeth y Tu Allan i Oriau yn cynnig cymorth brys i roi cyngor, trefnu i weld cleifion yn y Ganolfan neu yn y cartref. Caiff y practis wybod ar y diwrnod gwaith canlynol am bob cyswllt y bydd ein cleifion yn ei gael â'r Ganolfan Triniaeth y Tu Allan i Oriau.

Mae gwasanaethau y tu allan i oriau yn brysur ar y cyfan felly gofynnwn i chi feddwl yn ofalus cyn gofyn am gael gweld meddyg ac i wneud hynny dim ond os na allwch aros hyd nes i'r feddygfa ailagor.

Mewn achos brys gwirioneddol, dylech ffonio 999. Mae poen yn y frest a/neu ddiffyg anadl yn enghreifftiau o achos brys.

Between 6.30pm and 8.00am on weekdays, all weekend and on bank holidays an Out of Hours Service is available if you require urgent treatment that cannot wait until the surgery is next open. The telephone number is 111 or 0345 46 47

The service is managed by Betsi Cadwalader University Health Board, and is based at Ysbyty Gwynedd.

Patients are asked to restrict the use of the Out of Hours Service to emergency cases of serious illness only.

The Out of Hours Treatment Centre provides emergency cover to give advice, to arrange to see patients at the Centre or at home. The practice is informed of all contact by our patients with the Out of Hours Treatment Centre the following working day.

Out-of-hours services are generally busy so please think carefully before asking to see a doctor and only do so if you genuinely cannot wait until the surgery re-opens.

In a genuine emergency you should call 999. Chest pains and / or shortness of breath constitute an emergency.  

NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website