This website uses cookies to function correctly.
You may delete cookies at any time but doing so may result in some parts of the site not working correctly.

Doctors

Dr Nina Cakiroglu
Dr Bethan Jones
Dr Sandy Stuart
Dr Manon Gruffydd

Dr Sian Forster

 

Salaried Doctor

Practis Hyfforddi                Training Practice

Practis hyfforddi ydym ni, ac fel arfer mae Cofrestrydd cwbl gymwysedig (weithiau mae dau ohonynt) ar ymlyniad yn y practis. Oherwydd ymrwymiadau mewn rhannau eraill o weithrediad Gwasanaethau Ymarfer Cyffredinol, rydym hefyd yn defnyddio gwasanaethau meddyg locwm o bryd i'w gilydd sy'n gwbl gymwysedig mewn Ymarfer Cyffredinol.

We are a training practice, and there is usually a fully qualified Registrar (sometimes two) attached to the practice. Due to commitments elsewhere in the running of General Practice Services we occasionally use the services of a locum doctor who is fully qualified in General Practice.

Mae meddygon sylfaen 2 yn feddygon cwbl gymwysedig yn eu hail flwyddyn ar ôl graddio ac maent yn treulio pedwar mis mewn gofal cychwynnol. Bydd rhai o'r meddygon hyn yn mynd yn eu blaen i ddod yn feddygon teulu (dyfodol gofal cychwynnol y GIG) ac rydym yn treulio amser yn eu meithrin i'r perwyl hwn. Cânt eu goruchwylio bob amser gan un o feddygon teulu'r practis.

Foundtion 2 doctors are fully qualified doctors in their second year post graduating and spend 4 months in primary care. Some of these doctors will go on to become GP's (the future of NHS primay care) and we spend time nurturing them along these lines.  They are always supervised by one of the practice GP's.

Mae Dr Carwyn Owen yn nhrydedd flwyddyn hyfforddi fel meddyg teulu a bydd gyda ni tan Awst 2018 fel meddyg llawn amser.

Dr Carwyn Owen is in the third year of GP training and will be with us until August 2018 as a full time doctor.

Mae Dr Hannah Cooper yn feddyg Sylfaen 2 ac mae yn yr ail flwyddyn ar ôl cymhwyso. Bydd gyda ni tan Ragfyr 2017.

Dr Hannah Cooper is a Foundation 2 doctor and is in the second year post qualification.  She is with us until December 2017.

Maent ill dwy yn feddygon cwbl gymwysedig a chânt eu goruchwylio bob amser gan bartner a fydd yn gallu cynnig cyngor neu gymorth, yn ôl yr angen.

All two are fully qualified doctors and will be supervised at all times by a partner who will be able to offer advice or support as needed.

NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website