This website uses cookies to function correctly.
You may delete cookies at any time but doing so may result in some parts of the site not working correctly.

Nurse Practitioners

Stephanie Wynne

Gall Stephanie ddelio â salwch mân a phroblemau llym a gall ragnodi'r mwyafrif o feddyginiaethau sydd ar gael. Hi yw'r dewis a ffefrir ar gyfer apwyntiadau yn achos cyflyrau fel heintiau sy'n effeithio ar y frest, heintiau i'r glust ac ati.

Stephanie is able to deal with minor illness and acute problems and is able to prescribe the majority of medications available.  She is the preferred option for an appointment for such conditions as chest infections, ear infections etc.

Ms Louise Richardson (f)

Gall Louise ddelio â salwch mân a phroblemau llym a gall ragnodi'r mwyafrif o feddyginiaethau sydd ar gael. Hi yw'r dewis a ffefrir ar gyfer apwyntiadau yn achos cyflyrau fel heintiau sy'n effeithio ar y frest, heintiau i'r glust ac ati.

Louise is able to deal with minor illness and acute problems and is able to prescribe the majority of medications available.  She is the preferred option for an appointment for such conditions as chest infections, ear infections etc.

Mr Nic Moore (m)

Nurses

Jane Ford

Mae nyrsys practis yn nyrsys cymwysedig a chofrestredig. Gallant helpu gyda materion iechyd fel cynllunio teulu, cyngor ar fyw'n iach, gwiriadau pwysedd gwaed a gorchuddion. Mae'r nyrsys practis yn cynnal clinigau ar gyfer cyflyrau iechyd hirdymor fel asthma neu ddiabetes, clinigau mân anhwylderau ac maent yn cynnig profion ceg y groth.

Practice nurses are qualified and registered nurses. They can help with health issues such as family planning, healthy living, blood pressure checks and dressings. The practice nurses run clinics for long-term health conditions such as asthma or diabetes, minor ailment clinics and carry out cervical smears.

Mary Cox
Mr Bryn Williams (m)
Practice nurses are qualified and registered nurses. They can help with health issues such as family planning, healthy living advice, blood pressure checks and dressings. The practice nurses run clinics for long-term health conditions such as asthma or diabetes, minor ailment clinics and carry out cervical smears.

Healthcare Assistants

Ceri Jones

Mae apwyntiadau gwaed ar gael hyd at 10:30 bob dydd. Mae'n rhaid trefnu apwyntiadau ar gyfer y clinigau hyn. Caiff clinigau INR (monitro clotiau gwaed ar gyfer cleifion ar warfarin) eu cynnal hefyd ar brynhawn dydd Mawrth a bore dydd Gwener, ac mae'n rhaid i'r apwyntiadau hyn gael eu trefnu ymlaen llaw.

Blood appointments are available up to 10:30 daily. Appointments must be made for these clinics. INR (Blood clotting monitoring for patients on warfarin) clinics are also held on Tuesday afternoon and Friday morning, again these appointments must be pre-booked.

Glesni Williams

Mae apwyntiadau gwaed ar gael hyd at 10:30 bob dydd. Mae'n rhaid trefnu apwyntiadau ar gyfer y clinigau hyn. Caiff clinigau INR (monitro clotiau gwaed ar gyfer cleifion ar warfarin) eu cynnal hefyd ar brynhawn dydd Mawrth a bore dydd Gwener, ac mae'n rhaid i'r apwyntiadau hyn gael eu trefnu ymlaen llaw.

Blood appointments are available up to 10:30 daily. Appointments must be made for these clinics. INR (Blood clotting monitoring for patients on warfarin) clinics are also held on Tuesday afternoon and Friday morning, again these appointments must be pre-booked.

NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website