This website uses cookies to function correctly.
You may delete cookies at any time but doing so may result in some parts of the site not working correctly.

Consult online

Croeso i Fron Derw / Welcome to Bron Derw

Gwybodaeth/ Information

02/07/20 1pm -6.30pm

hyfforddiant staff / staff Training. Practis ar gau/ practice closed.  Cysylltwch a Gwasanaethau allan o Oriau/ consult the GP out of hours service  0300 1235566  02/07/2020 1pm - 6.30pm 

Until further notice the practice will introduce new temporary measures to reduce the risk to both staff and patients alike.

Immediate care / walk in clinic- this has been suspended until further notice. For urgent need only, patients will be asked to phone the surgery on 01248 370900 or use E consult and your request will be triaged by a clinician.  Please ensure your phone number is up to date and please do not attend the surgery without prior approval.

Prescriptions - if you usually drop off your repeat at the surgery, please use the post box on the front of gates, or post in/ do not use E consult.  Patients who are over 70, who have no form of family support and who are self isolating, please speak to a member of the reception team.   

All prescriptions are sent to your chosen pharmacy for collection.  For anyone who has not given the practice their chosen pharmacy, please do so now or this will delay your request. If you are symptomatic to high temperature, fever, continuous cough and shortness of breath please DO NOT ATTEND THE SURGERY .  Use the NHS direct self checker and follow the guidance given.  Isolation self cerifications, please download of the NHS wales website.

Please see our facebook page for up to date information. 

Thank you Bron Derw Medical Centre. 

Please continue the government guidelines on social distancing.  Patients in High risk groups will be contact by letter by Public Health Wales in due course. 

HELP US TO HELP YOU - stay home, help the NHS, save lives. 

Gwasanaethau ar lein / Online services:  ( sylwer ddolwen newydd uwchben y tudalen/ Please see new link top page) 

E- Ymgynghori / E Consult -  Defynddiwch E-Ymgynghori ar gyfer pob cais gweinyddol, Cyngor Meddyg Teulu neu gwybodaeth hynangymorth.  Please use E Consult above for all administrative requests, GP advice or self help information. 

FY Iechyd A -Lein / My Health online - Yn ogystal ag archebu ail-presgripsiynau , byddwch yn gallu gwneud, gweld a chanslo eich apwyntiad ymlaen llaw trwy eich cyfrif fy Iechyd a -lein. Gofynnwych i'r Derbynnydd I gyfrestri am y gwasanaeth.  Apwyntiadau ar lein wedi ei atal/ on line appointments suspended

MHOL as well as ordering repeat prescriptions, you will now be able to book , view and cancel your pre booked appointments via your My Health Online Account.  Please ask Receptionist on how to register for this service. 

Gwasanaeth Gofal ar unwaith/ Immediate Care Service:  wedi ei atal am y dyfodol/ suspended until further notice

Bydd y gwasanaeth gofal ar unwaith yn gorffen an 12y.p ac yn ail ddechrau am 1.30y.p - 4.00y.p, dydd llun I dydd Gwener, fel bod celifion y bore yn gallu  cael eu gweld cyn amser cinio.

The immediate care service will stop at 12pm and resume again at 1.30pm- 4pm Monday to Friday so that the morning patients can be seen before lunch breaks commences.

Sylwer nad gwasanaeth brysbennu dan arweiniad nyrsys yw hwn.  Os ydych yn awyddus I weld meddyg dylech trefnu apwyntiad ymlaen llaw.

Please note this is a nurse led triage service.  IF you wish to see a doctor, please make a pre bookable appointment.

Gwybodaeth GDPR information:

GWARCHOD DATA, MYNEDIAD DEILIAD A GDPR

Mae'r practis yn defnyddio cofnodion cyfrifiadurol a phapur i gadw gwybodaeth glinigol a gweinyddol am gleifion. Gellir rhannu'r wybodaeth hon gyda staff gofal iechyd proffesiynol eraill.   Ni fydd gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i drydydd parti, megis cyfreithwyr neu gwmni yswiriant heb eich caniatâd ysgrifenedig clir chi. Mae'n bosibl byddwn hefyd yn gofyn am eich caniatâd i dynnu lluniau.

Rydym wedi cofrestru gyda'r Swyddfa Comisiynydd Gwybodaeth. 

Mae'r hawl gennych i weld copi o'ch cofnodion meddygol. Os byddwch yn dymuno adolygu eich cofnodion meddygol, gofynnwch i aelod o staff.

Mae taflen sy'n esbonio GDPR ar gael ar gais.

DATA PROTECTION, SUBJECT ACCESS AND GDPR

The Practice uses computers and paper records to keep clinical and administrative information about patients, this information may be shared with other healthcare professionals. Confidential information will only be passed to a third party, such as a Solicitor or Insurance company, with your express written permission. We may also ask your permission to take photographs.

We are registered with the Information Commissioners Office

You have a right to view or copy your medical records. Should you wish to review your medical record, please speak to a member of staff.

A leaflet explaining GDPR is available on request

  

  • Sicwrhewch eich bod yn rhoi gwybod i ni am unrhyw newidiadau i rif eich ffon symudol.  Please ensure you keep us updated of any changes in your mobile numbers.

Sefydlwyd y practis gwreiddiol ym 1947 a than fis Tachwedd 2003, roedd wedi'i leoli ar Ffordd Garth. Codwyd yr adeilad presennol yn bwrpasol ac mae'r holl ystafelloedd ymgynghori ar y llawr gwaelod ac mae digonedd o leoedd parcio ar gael i gleifion. Mae ein safle yn cydymffurfio'n llawn â DDA.

The original practice was started in 1947 and until November 2003 was situated on Garth Road. The present building has been purpose built with all consulting rooms on the ground floor, with ample patient parking.  Our premises are fully DDA compliant.

The General Practitioners in the practice are / Y Meddygon Teulu yn y practis yw:

Dr Nina Cakiroglu   MRCGP DRCOG MFFP

Dr Bethan Jones     MBBS MRCGP

Dr Sandy Stuart      MB ChB

Dr Manon Gryffudd MB ChB DRCOG MRCGP

Dr Michael Barker   MBBch DTM&H MRCP(UK) MRCGP FHEA


Salaried Doctor / Meddyg Cyflogedig:
Dr Sian Forster

We are a training practice, and there is usually a fully qualified Registrar (sometimes two) attached to the practice. Due to commitments elsewhere in the running of General Practice Services we occasionally use the services of a locum doctor who is fully qualified in General Practice. 

Rydym yn bractis hyfforddi ac fel arfer mae Cofrestryddion wedi cymhwyso’n llawn (weithiau dau) yn gysylltiedig â’r practis. Oherwydd ymrwymiadau eraill o ran rhedeg Gwasanaethau Meddygon Teulu, weithiau byddwn yn defnyddio gwasanaeth meddyg locwm, sy’n Feddyg Teulu wedi cymhwyso’n llawn.

Foundtion 2 doctors are fully qualified doctors in their second year post graduating and spend 4 months in primary care. Some of these doctors will go on to become GP's (the future of NHS primay care) and we spend time nurturing them along these lines.  They are always supervised by one of the practice GP's.

Mae meddygon Sylfaen 2 yn feddygon cymwys yn eu hail flwyddyn ar ôl graddio ac sy’n treulio 4 mis mewn gofal cychwynnol. Bydd rhai o’r meddygon hyn yn mynd ymlaen i fod yn Feddygon Teulu (dyfodol gofal cychwynnol y GIG) ac rydym yn treulio amser yn eu meithrin i’r perwyl hwn. Maen nhw’n cael eu goruchwylio gan un o Feddygon Teulu’r practis bob amser.

Practice Nurses - Jane Ford, Mary Cox, Bryn Williams and Nurse Practitioner's Nic Moore.  They are able to deal with minor illness and acute problems and is able to prescribe the majority of medications available.  They are  the preferred option for an appointment for such conditions as chest infections, ear infections etc.

Mae dwy Nyrs Practis - Jane Ford,  Mary Cox, Bryn Williams a Nyrs Rhagnodydd, Nic Moore. Maent yn gallu delio â mân salwch a phroblemau llym ac mae’n gallu rhagnodi’r rhan fwyaf o feddyginiaethau sydd ar gael. Nhw yw’r dewis a ffafrir ar gyfer apwyntiad at gyflyrau fel haint ar y frest, haint ar y glust ac ati.

We also have Health Care Assistant, Glesni Williams ,  blood appointments are available up to 10.30am daily. Appointments must be made for these clinics. INR (Blood clotting monitoring for patients on warfarin) clinics are also held on Monday's and Thursday AM , again these appointments must be pre-booked.

Mae gennym hefyd Gynorthwydd Gofal Iechyd, Glesni Williams – mae apwyntiadau gwaed ar gael hyd at 10:30am bob dydd. Rhaid gwneud apwyntiad ar gyfer y clinigau hyn. Cynhelir clinigau INR (monitro ceulo gwaed ar gyfer cleifion ar warfarin) hefyd ar bore dydd llun a dydd iau, eto, rhaid trefnu’r apwyntiadau hyn ymlaen llaw.

The two Practice Manager's Mrs Sian Lewis (finance/premises/GMS Contracts) and Mrs Sioned Williams (Human Resources / Training) are responsible for the day to day running of the practice, with the support of Jeanette Hughes Reception Team Leader and a team of reception and administrative staff. 

Y ddwy Rheolwr Y Practis Mrs Sian Lewis (Cyllid/Contractau GMS/Adeiladau) ac Mrs Sioned Williams (Adnoddau Dynol/Hyfforffiant) sydd yn gyfrifol am rhedeg y practis o ddydd i ddydd, gyda cefnogaeth Jeanette Hughes Arweinydd tim Derdynfa derbynydd ac gweinyddwyr.

(Site updated 01/07/2020)
NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website